ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 08:46:25 354

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดังนี้
    1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล
    2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี
    3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร
    4. เข้าร่วมประชุมสภาตำบลตามสมัยประชุม