ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 09:53:49 651

        บ้านนาเลิน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งมาประมาณ 100 กว่าปี ประมาณปี พ.ศ.2434 ชื่อเดิมคือบ้านนาเลิน โดยมีนายพรานชื่อ นายสีหาญ พันธ์เมย ได้อพยพลูกหลานมาจากนาคอซึ่งบ้านนาคออยู่คนละด้านของภูเขากับบ้านนาเลิน ประมาณ 5-6 ครอบครัว บ้านนาคอเดิมเป็นของอำเภอโขงเจียม ปัจจุบันเป็นเขตตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มแรกออกมาล่าสัตว์จนถึงเขาลูกหนึ่ง (เป็นที่ตั้งบ้านนาเลินในปัจจุบัน) มองลงมาข้างล่างเห็นเนินเหมาะสำหรับการทำไร่ ทำนาจึงได้มาถางป่าในบริเวณนั้นและได้ผลดี จึงได้ชวนเอาพวกมาตั้งถิ่นฐาน
        ประมาณปี พ.ศ.2478 ทางราชการได้ตั้งชุมชนโดยให้ชื่อชุมชนว่าบ้านนาเลิง ขึ้นกับตำบลสงยางขณะนั้น เป็นเขตอำเภอโขงเจียม และได้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นคนแรกคือ นายเหล็ก นาลาด ต่อมากำนันผายและกำนันมอญ ได้เปลี่ยนชื่อบ้านนาเลิงเป็นบ้านนาเลิน จนประมาณปี พ.ศ.2501 ได้เปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยอำเภอศรีเมืองใหม่ และแยกมาเป็นตำบลนาเลินในปี พ.ศ.2524 เป็นหมู่บ้าน อพป. พ.ศ.2525 ปัจจุบันบ้านนาเลิน มีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายสหัสวรรษ ประเชิญสุข
        องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554
        องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เป็น 1 ใน 12 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ตั้งอยู่บ้านคำหมาไน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอประมาณ 26 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 110 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 800 กิโลเมตร จากการคำนวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อยู่ในเขตลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนล่าง (รหัสเขตลุ่มน้ำ 0238) และเขตลุ่มน้ำสาขาห้วยตุงลุง (รหัสเขตลุ่มน้ำ 0531)