ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 08:48:47 505

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานราชการทั่วไป   ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานเลขานุการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร  งานการพาณิชย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานนิติการ งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อม และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ  ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 

1. งานบริหารงานทั่วไป   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานจัดทำบันทึก คำสั่ง ประกาศ หนังสือราชการภายในและภายนอกของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของสำนักปลัดอบต.บ้านไทย
-  งานทะเบียนจ่ายหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานธุรการ/สารบรรณ งานแจ้งเวียนหนังสือราชการของสำนักปลัดอบต.
-  งานขออนุมัติเดินทางและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
-  งานกำหนดนัดหมายคณะผู้บริหาร
-  งานต้อนรับ  ให้คำแนะนำ  และบริการผู้มาติดต่อราชการ
-  งานรัฐพิธี  งานพิธี  งานสำคัญของชาติ  งานเทศกาลสำคัญของจังหวัด
-  งานประสานหน่วยงาน องค์กรเอกชน ชมรมมูลนิธิสมาคมและกลุ่มพัฒนาต่างๆ
-  งานจัด/นัดประชุม/บันทึกรายงานการประชุมของสำนักปลัดอบต.บ้านไทย
-  งานจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของสำนักปลัดอบต.บ้านไทย
-  งานรับรองผู้มาศึกษาดูงาน  ตรวจเยี่ยม  หรือนิเทศงานในโอกาสต่าง ๆ
-  งานตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น                                             
-  งานจัดทำคำสั่งและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจเวรและผู้อยู่เวรรักษาการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานจัดทำเอกสารผลงานประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานจัดหา  สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตประจำสำนักปลัดอบต.บ้านไทย
-  งานรวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
-  งานประสานองค์กรต่าง ๆ  ด้านการประชาสัมพันธ์                        
-  งานจัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย                                                          
-  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย                                          
-  งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.                                                              
-  งานประชุมคณะกรรมการประสานแผน,  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.
-  งานจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีสำนักปลัด
-  งานร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักปลัดอบต.บ้านไทย
-  งานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักปลัด
-  งานควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี   งบประมาณเงินโอนงบประมาณที่กันและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายของสำนักปลัด
-  งานโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักปลัดอบต.บ้านไทย
-  งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักปลัด
-  งานกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   กรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายในปีงบประมาณของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย
-  งานขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักปลัดอบต.บ้านไทย
-  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล
-  งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
-  งานวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
-  งานบุคลากรทางการศึกษา
-  งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
-  งานจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
-  งานทะเบียนประวัติ
-  งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
-  งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
-  งานการลาทุกประเภท
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 4. งานนิติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานเกี่ยวกับงานกฎหมายและนิติกรรม
-  งานดำเนินการทางคดีแพ่งและอาญา
-  งานร้องเรียน  ร้องทุกข์  และอุทธรณ์
-  งานระเบียบและข้อบัญญัติ
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
-  งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
-  งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
-  งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว