ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 08:45:03 284

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ ดังนี้
          1. บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล
          2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาตำบล
          3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภาตำบลให้ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ทางราชการมอบหมาย และเข้าร่วมประชุมกับสภาตำบลตามสมัยประชุม