ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 09:55:51 169

ประชาชนในเขตตำบลนาเลินส่วนใหญ่ นับถือศาสนา พุทธ และมีสัญไทย