ปรับปรุงล่าสุด 16 ต.ค. 2023 10:16:11 291

จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน

ชื่อหมู่บ้าน ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวม (คน) จำนวนหลังคาเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน
หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า
หมู่ที่ 3 บ้านคำหมาใน
หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข
หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์
หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าใต้
406
323
400
187
321
191
179
396
300
413
160
327
153
175
 
 
รวม 2,007 1,924    

 

สภาพสังคม
การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3 แห่ง
     1. โรงเรียนบ้านนาเลิน
     2. โรงเรียนบ้านคำหมาไน
     3. โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
   - โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  1  แห่ง
     1. โรงเรียนบ้านนาเลิน
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  1  แห่ง
     1. ศูนย์ สพด. บ้านนาเลิน
   - โรงเรียนอาชีวศึกษา  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง  จำนวน  -  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหรือห้องสมุดประชาชน  จำนวน  -  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด  จำนวน  -  แห่ง
   - ที่พักสงฆ์  จำนวน  8   แห่ง
   -  คริสตจักร  จำนวน  -   แห่ง

สาธารณสุข
   - ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง (อนามัยหมู่บ้าน)
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  จำนวน  100  %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - สถานีตำรวจ  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานีดับเพลิง  จำนวน  -  แห่ง