ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 09:52:31 517

วิสัยทัศน์
“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”

พันธกิจการพัฒนา
พัฒนาคน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พัฒนาองค์กร

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
   1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดี
   2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   3. ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
   4. ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
   5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
   6. บริหารและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
          1. วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น”

          2. ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน  6  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
             1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                 1.1)  ความทั่วถึงของถนนกับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา
                 1.2)  การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
                 1.3)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา
                 1.4)  การให้บริการน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
                 1.5)  ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
                 1.6)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม  น้ำใช้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่
                 1.7)  การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพื้นที่
                 1.8) มีการตรวจสภาพน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น
                 1.9)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก
                 1.10) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง
                 1.11) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก
                 1.12) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร
                 1.13) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ
                 1.14) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด
                 1.15) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น
                 1.16) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ
                 1.17) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน
                 1.18) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน
                 1.19) การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า
             2)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
                  2.1)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี
                  2.2)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                  2.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส
                  2.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกกำลังกายเป็นต้น
                  2.5)  การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่
                  2.7)  การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่
                  2.8)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน
                  2.9)  การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ  ระหว่าง  0 - 6 ปี
                  2.10) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
                  2.11) การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก
                  2.12) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน
             3)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
                  3.1)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่
                  3.2)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน
                  3.3)  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชน                                                                           
             4)  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
                  4.1)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน
                  4.2)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่
                  4.3)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
             5)  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  5.1)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำกลับมาใช้ประโยชน์
                  5.2)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน
                  5.3)  การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                  5.4)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                  5.5)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ
             6)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  6.1)  การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
                  6.2)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน   

          3.  เป้าประสงค์
                   1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
                   2)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
                   3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
                   4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
                   5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
                   6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

         4.  ตัวชี้วัด
                   1)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน มีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  5
                   2)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80
                   3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
                   4)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ร้อยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
                   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10
                   6)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
                   7)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ร้อยละ  60  น่าอยู่อย่างสงบสุข
                   8)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ  60
                   9)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ  60       

          5.  ค่าเป้าหมาย
                   1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว            
                   2)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม                           
                   3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้                  
                   4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข                    
                   5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

           6.  กลยุทธ์
                   1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
                   2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
                   3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
                   4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
                   5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
                   6)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
                   7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
                   8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
                   9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
                  10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
                  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขต ชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
                  12)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            7.  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
                    1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
                    2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
                    3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
                    4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
                    5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน       

             8. แผนงาน
                   1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
                   2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
                   3) แผนงานการศึกษา
                   4) แผนงานสาธารณสุข
                   5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
                   6) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
                   7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
                   8) แผนงานงบกลาง
                   9) แผนงานการพาณิชย์