ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 08:52:05 406

กองช่าง 
          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี  งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง งานบริการข้อมูล  สถิติ  ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้

1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
-  งานออกแบบและสำรวจ  พิจารณา  ตรวจสอบ  ค้นคว้า  ทดสอบ วิเคราะห์  วิจัยวางโครงการก่อสร้าง
-  งานให้คำปรึกษาและแนะนำในงานวิศวกรรมโยธาและผังเมือง
-  งานตรวจสอบงานโครงการและการก่อสร้าง  งานวิศวกรรม  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
-  งานตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร  ด้านวิศวกรรม
-  งานตรวจสอบการออกแบบด้านวิศวกรรมและประมาณราคาก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  และควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
-  งานงบประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานผังเมือง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานเกี่ยวกับการสำรวจ  รวบรวมข้อมูล  และรายละเอียดต่าง ๆ  เพื่อการวางผังเมืองในบริเวณพื้นที่ของเขตสำรวจ  เพื่อการวางผังเอง
-  จัดทำข้อมูลที่สำรวจรวบรวมได้  ลงในแบบสำรวจ  ตารางแผนที่  กราฟ  แผนภาพ  และอื่นๆ
-  ช่วยเขียนแบบแปลน  แผนผัง  หรือแผนที่
-  เก็บรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆ  ในระหว่างที่ใช้ดำเนินการ

3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
-  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร
-  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  ทางเท้า
-  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
-  จัดทำระเบียบถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า
-  งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
-  งานควบคุมพัสดุ
-  งานโยธา  งานงบประมาณ  งานซ่อมบำรุงรักษา  งานศูนย์เครื่องจักรกล  ควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะประจำปี
-  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานสถานีสูบน้ำและสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
-  งานสถานีสูบน้ำและการบริหารงานสถานีสูบน้ำ
-  งานสำรวจ  งานติดตั้ง  บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
-  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
-  งานด้านก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง
-  งานออกแบบ  เขียนแบบเกี่ยวกับการไฟฟ้า
-  งานการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
-  งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย