ปรับปรุงล่าสุด 27 ก.ย. 2023 04:28:05 452

เนื้อที่ทั้งตำบล
     มีพื้นที่ตามประกาศในกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 104.571 ตารางกิโลเมตร (65,357 ไร่) จากการคำนวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนล่าง (รหัสเขตลุ่มน้ำ 0238) และเขตลุ่มน้ำสาขาห้วยตุงลุง (รหัสลุ่มน้ำ 0531) โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ / ไร่
1
2
3
4
5
6
7
บ้านนาเลิน
บ้านนาหว้า
บ้านคำหมาใน
บ้านร่องเข
บ้านสวาสดิ์
บ้านไร่เจริญ
บ้านเหล่าใต้
11,875
30,000
5,000
2,950
6,440
4,300
4,792

ภูมิประเทศและอาณาเขต
     ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลนาเลิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขา และเป็นที่ราบสูงลาดต่ำจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากพื้นที่ราบสูงไม่สม่ำเสมอกัน มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก สภาพดินเป็นดินหินลูกรังปนดินเหนียว พื้นที่ป่าบางแห่งถูกบุกรุกเป็นแนวกว้างเพื่อประกอบอาชีพทำนาและทำสวนยางพารา มีลำห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ำและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง น้ำตกแซรกไก่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขตตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนประชากรและครัวเรือน
   ประชากรรวมทั้งสิ้น 3,931 คน แบ่งออกได้ ดังนี้
     - ประชากรชายจำนวน  2,007  คน
     -  ประชากรหญิงจำนวน  1,924  คน
   จำนวนครัวเรือน  1,138  ครัวเรือน
   ความหนาแน่เฉลี่ย  37  คน / ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงรายชื่อการปกครองหมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน ชื่อสมาชิก อบต.
1 บ้านนาเลิน นายสหัสวรรษ  ประเชิญสุข 1. นายสำเนียง สีปัด
2. นายสนั่น จันทะสาต
2 บ้านนาหว้า นายสมศรี ศรีสม 1. นายอังคาร ดวงงาม
2. นายเข็มทอง ไชยนาม
3 บ้านคำหมาใน นายบันลือ  แสงชมภู 1. นายทองสี  แสงชมภู
2. นายจันทรา  ประดับศรี
4 บ้านร่องเข นายชัยอุบล จรลี 1. นายไสว ทองหยิบ
2. นางพรรณี  คำสมศรี
5 บ้านสวาสดิ์ นายบัวลี  บาศรี (กำนันตำบลนาเลิน) 1. นายอุทัย ทองพิมพ์
2. นายผอง นาหว้า
6 บ้านไร่เจริญ นายสมภาร บุญยัง 1. นายวีระ  แสงสุวรรณ
7 บ้านเหล่าใต้ นายอักษรไทย  คำดี 1. นายสวน ทาก้อน
2. นายราชัน พูลเพิ่ม

สภาพทางเศรษฐกิจ
   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ พืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา

อาชีพ
   - อาชีพหลักของประชากรในเขตตำบลนาเลิน คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่
   - ประกอบอาชีพอื่นที่ต่างจังหวัด (กรุงเทพ ฯ)  50  %
   - อาชีพรับจ้างทั่วไป  20  %
   - อาชีพรับจ้างทำการเกษตร  20  %
   - อาชีพค้าขาย  5  %
   - อาชีพรับราชการ  5  %

หน่วยธุรกิจ
   - ปั้มน้ำมันชนิดหลอด  จำนวน  10  แห่ง
   - ปั้มน้ำมันชนิดหัวจ่าย  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงสีข้าว  จำนวน  7  แห่ง
   - โรงสีขนาดใหญ่(รับซื้อมัน,รับซื้อข้าว)  จำนวน  1  แห่ง
   - ร้านค้า (จำหน่วยสินค้า)  จำนวน  21  แห่ง
   - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ / จักรยาน  จำนวน  2   แห่ง
   - ร้านซ่อมรถยนต์  จำนวน  -  แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคม)
   1. ถนนสายหลักที่ติดต่ออำเภอ
     - สายบ้านฟ้าห่วนไปนาเลิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ อบ.2019)
     - สายศรีเมืองใหม่ไปหนามแท่ง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  อบ.2135)
     - สายบ้านฟ้าห่วนเหนือไปบ้านลาดควาย
   2. ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและมีถนนลูกรังเป็นบางสาย คือ
     - ถนนที่ยังไม่ลาดยาง สายจากบ้านคำหมาไน - บ้านไร่เจริญ
     - รถโดยสารที่ใช้ในการคมนาคมมีทั้งหมด 3 สาย คือ
       1. บ้านนาเลิน – อ.ศรีเมืองใหม่
       2. บ้านคำหมาไน - อ.ศรีเมืองใหม่
       3. บ้านสวาสดิ์ - อ.ศรีเมืองใหม่

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  -  แห่ง
   - โทรศัพท์สาธารณะ(ตู้โทรศัพท์)  จำนวน  10  แห่ง

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
   หมู่ที่ 1 – 7 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (แต่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร)

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - แหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน  8  สาย
   - หนองสาธารณะ  จำนวน  9  แห่ง
   - คลองสาธารณะ  จำนวน  -  แห่ง
   - บึง, หนอง และอื่นๆ จำนวน  จำนวน  20  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
   - ฝายน้ำล้น / ฝายกั้นน้ำ  จำนวน  2  แห่ง (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4)
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  4  แห่ง
   - บ่อน้ำโยก (บาดาล)  จำนวน  34  แห่ง
   - ประปาหมู่บ้านมีทุกหมู่  จำนวน  7  แห่ง 
   - แหล่งน้ำ (สปก.)  จำนวน  -  แห่ง