ท่านสามารถแจ้งแจ้งแบบคำร้องขอรับบริการถังขยะ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินได้โดย