Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตเพื่... (29 พ.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือ... (04 พ.ย. 2565)  
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับติดประกาศ 15 วัน (01 พ.ย. 2565)  
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 (01 พ.ย. 2565)
งบรายไตรมาส4/2565 (18 ต.ค. 2565)
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 (12 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงต... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (26 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (06 ก.ย. 2565)
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2565 (05 ก.ย. 2565)
ประกาศ อบต.นาเลิน เรื่องรับสมัครสอบพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่า... (22 ส.ค. 2565)
ภาคผนวก -ก- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ (22 ส.ค. 2565)
ภาคผนวก -ข- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ (22 ส.ค. 2565)
ภาคผนวก -ค- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ (22 ส.ค. 2565)
ภาคผนวก -ง- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ (22 ส.ค. 2565)
ภาคผนวก -จ- แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบฯ (22 ส.ค. 2565)
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (05 ส.ค. 2565)
งบรายไตรมาส3/2565 (11 ก.ค. 2565)
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2565 (06 ก.ค. 2565)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้... (14 มิ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม สปินเวย์ ม.1 บ้านนาเลิน (31 ต.ค. 2565)  
ประกาศ สขร. ประจำเดิอนกันยายน 256 (30 ก.ย. 2565)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางไป บ้านคําหมาไน ม.3 (08 ก.ย. 2565)  
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายทางด่านผง ม.3 บ้าคำหมาไน (08 ก.ย. 2565)
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (02 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสูบนํ้าประปาหมู่บ้านเหล้าใต้ ม.7 (31 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านไร่เจริญม.6 (31 ส.ค. 2565)
สรข.ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (03 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางนายวันนา คำสมศรี บ้านร่องเข ม.4 (02 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสวยทางสวนเงาะ บ้านนาเลิน ม.1 (02 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางข้างโรงเรียน ม.3 (02 ส.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินสายทางพ่อใหญ่แวน บ้านนาเลิน ม.1 (02 ส.ค. 2565)
ประกาศราากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านร่องเข (02 ส.ค. 2565)
ส.ข.ร. ประจําเดือน มิถุนายน 2565 (05 ก.ค. 2565)
ราคากลางโครงการก่อสร้างสปิลเวย์ คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายทางป่าช้า บ้านร่องเข ... (14 มิ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า ภายในหมู่บ่าน ม.6 บ้านไร่เจริญ (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบจ่ายนํ้าประปา (ท่อเมน)ภายในหมู่บ้าน (09 มิ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (08 มิ.ย. 2565)
ส.ข.ร ประจําเดือนพฤษภาคม 2565 (03 มิ.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงว่อมแซมปรับปรุงพื้นผิจราจรสปิลเวย์ ข้ามลำห้วยสวาสดิ... (12 พ.ค. 2565)
Responsive image
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (26 ก.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภ... (06 ก.ค. 2565)  
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้... (14 มิ.ย. 2565)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (09 มิ.ย. 2565)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (15 ก.พ. 2565)
ค่านิยมหลัก (09 ก.พ. 2565)
คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง ปี 2565 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศนโยบายคุณธรรมป้องกันทุจริต (12 ม.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม (11 ม.ค. 2565)
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (01 ต.ค. 2564)
โครงการส่งเสริมจริยธรรม (20 ก.ย. 2564)
ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน... (01 ต.ค. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image