Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ (11 ม.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง รายชื่อผูู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักง... (05 ม.ค. 2566)  
งบรายไตรมาส1/2566 (05 ม.ค. 2566)
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 (03 ม.ค. 2566)
แก้ไขประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการ... (26 ธ.ค. 2565)
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป... (14 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษี... (09 ธ.ค. 2565)
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (02 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตเพื่... (29 พ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือ... (04 พ.ย. 2565)
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน สำหรับติดประกาศ 15 วัน (01 พ.ย. 2565)
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565 (01 พ.ย. 2565)
งบรายไตรมาส4/2565 (18 ต.ค. 2565)
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565 (12 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงต... (07 ต.ค. 2565)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (26 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็... (06 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.6 สายทางข้างวัดบ้านไร่เจริญ (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน สายทางฝทยนํ้าล้น(คุ้มทรัพยงคื) ม.6 บ้านไร่เจ... (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 สายทางบ้านนางสาวกัญญา ศรีพ... (18 ม.ค. 2566)  
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6 (16 ม.ค. 2566)
ราคาประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.6 (16 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุกหมู่ที่5 (16 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสปิลเวย์คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 สายทางแซรกไก่ (12 ม.ค. 2566)
ประกาศ สขร. ประจำเดิอนธันวาคม 2565 (04 ม.ค. 2566)
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนต... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน ม.2บ้านนาหว้า สายทางสนามกีฬาถึงสวนเงาะนางสมจ... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหินคลุกหมู่ที่ 4 บ้านร่องเข สายทางข้... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านเหล่าใต้ สายทางร้าน ท.... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน โดยการลงหฟินคลุก หมู่ที่1 บ้านนาเลิน สายทางส... (09 ธ.ค. 2565)
ประกาศ สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศรากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม สปินเวย์ ม.1 บ้านนาเลิน (31 ต.ค. 2565)
ประกาศ สขร. ประจำเดิอนกันยายน 256 (30 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายทางไป บ้านคําหมาไน ม.3 (08 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายทางด่านผง ม.3 บ้าคำหมาไน (08 ก.ย. 2565)
สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (02 ก.ย. 2565)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบสูบนํ้าประปาหมู่บ้านเหล้าใต้ ม.7 (31 ส.ค. 2565)
Responsive image
รายงานผลการดำเนินงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 (26 ก.ย. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภ... (06 ก.ค. 2565)  
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้... (14 มิ.ย. 2565)  
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (09 มิ.ย. 2565)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (15 ก.พ. 2565)
ค่านิยมหลัก (09 ก.พ. 2565)
คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง ปี 2565 (20 ม.ค. 2565)
ประกาศนโยบายคุณธรรมป้องกันทุจริต (12 ม.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม (11 ม.ค. 2565)
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (01 ต.ค. 2564)
โครงการส่งเสริมจริยธรรม (20 ก.ย. 2564)
ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงาน... (01 ต.ค. 2558)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
Responsive image