3 ส.ค. 2023 10:45:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 221

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลิน ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น "ปลูกผักรักษ์โลก