13 ก.ค. 2023 13:00:00 กิจกรรม อบต.นาเลิน 30

ออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุขบ้า