6 พ.ย. 2023 10:45:17 งบแสดงฐานะทางการเงิน อบต.นาเลิน 42