ท่านสามารถแจ้งแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลินได้โดย