Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัด
Responsive image
Responsive image
-ว่าง-
ปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายจงศักดิ์ รักศรี
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.นาเลิน
Responsive image
Responsive image
นางสาวธิลมพร พินธุกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางอริยา ตรงกรณ์
ผู้อำการกองคลัง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นายธนพงษ์ พินธุกรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นายณัฐดนัย ดวงสีดา
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางสาวธิลมพร พินธุกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทนธุรการ
Responsive image
นางสาวขวัญภิรมย์ นาหว้า
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายปิโย ใจเอื้อ
ผช.จพง.ธุรการ
Responsive image
นางสาวอัจฉรา บุญเพิ่ม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายชาลี พินธุเอก
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
Responsive image
-ว่าง-
นักการภารโรง
Responsive image
Responsive image
Responsive image