Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายบรรลือ แสงชมภู
ประธานสภา อบต.นาเลิน
Responsive image
Responsive image
นายวิโรจน์ เหล็กอยู่
รองประธานสภา อบต.นาเลิน
Responsive image
นางกองแก้ว คำดี
เลขานุการสภา อบต.นาเลิน
Responsive image
นางสุกสา บุญเพิ่ม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวิโรจน์ เหล็กอยู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
Responsive image
นายบรรลือ แสงชมภู
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
Responsive image
นางพรสุดาภา คำสมศรี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
Responsive image
นายธนโชติ จอมศรีกระยอม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
Responsive image
นายวีระ แสงสุวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
Responsive image
นางกองแก้ว คำดี
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image