Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินงาน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 ก.ย. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565
06 ก.ค. 2565
ถึง
06 ก.ค. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ
14 มิ.ย. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ของ อบต.นาเลิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09 มิ.ย. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
15 ก.พ. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
09 ก.พ. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ค่านิยมหลัก
20 ม.ค. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง ปี 2565
12 ม.ค. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน ประกาศนโยบายคุณธรรมป้องกันทุจริต
11 ม.ค. 2565
ถึง
29 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม
01 ต.ค. 2564
ถึง
29 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต.นาเลิน แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
Responsive image