เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ.2554 – 2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลนาเลิน ให้มีความสะดวกและเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้าง ขยายเขตและซ่อมแซมการบริการประปา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
   4. ก่อสร้างอาคาร ศาลา สถานที่สำคัญของชุมชน และเสียงตามสายของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2551)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลนาเลิน
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
   2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการอบรมด้านยาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
   1. ป้องกัน เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
   2. จัดตั้งองค์กรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
   3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลนาเลิน ให้มีความสะดวกและเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้าง ขยายเขตและซ่อมแซมการบริการประปา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
   4. ก่อสร้างอาคาร ศาลา สถานที่สำคัญของชุมชน และเสียงตามสายของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2551)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลนาเลิน
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
   2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการอบรมด้านยาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
   1. ป้องกัน เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
   2. จัดตั้งองค์กรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
   3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 การพัฒนาโครงสร้างด้านพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมาย

   เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลนาเลิน ให้มีความสะดวกและเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะ ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
   1. ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
   3. ก่อสร้าง ขยายเขตและซ่อมแซมการบริการประปา แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค
   4. ก่อสร้างอาคาร ศาลา สถานที่สำคัญของชุมชน และเสียงตามสายของชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
แนวทางการพัฒนา
   1. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน
   2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เป้าหมาย

   เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2551)
แนวทางการพัฒนา
   1. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
   2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
   3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

   เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลนาเลิน
แนวทางการพัฒนา
   1. สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกำจัดขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
   1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
   2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อความพึงพอใจของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งของชุมชน  ด้านความจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เป้าหมาย

   เพื่อสนับสนุนโครงการจัดการอบรมด้านยาเสพติด และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา
   1. ป้องกัน เฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด
   2. จัดตั้งองค์กรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
   3. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 
Responsive image