Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

“น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”

พันธกิจการพัฒนา
พัฒนาคน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พัฒนาองค์กร

จุดมุ่งหมายการพัฒนา
   1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยที่ดี
   2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
   3. ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
   4. ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ
   5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
   6. บริหารและการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

Responsive image