Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคม)
   1. ถนนสายหลักที่ติดต่ออำเภอ
     - สายบ้านฟ้าห่วนไปนาเลิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ อบ.2019)
     - สายศรีเมืองใหม่ไปหนามแท่ง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  อบ.2135)
     - สายบ้านฟ้าห่วนเหนือไปบ้านลาดควาย
   2. ถนนภายในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและมีถนนลูกรังเป็นบางสาย คือ
     - ถนนที่ยังไม่ลาดยาง สายจากบ้านคำหมาไน - บ้านไร่เจริญ
     - รถโดยสารที่ใช้ในการคมนาคมมีทั้งหมด 3 สาย คือ
       1. บ้านนาเลิน – อ.ศรีเมืองใหม่
       2. บ้านคำหมาไน - อ.ศรีเมืองใหม่
       3. บ้านสวาสดิ์ - อ.ศรีเมืองใหม่

การโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  จำนวน  -  แห่ง
   - โทรศัพท์สาธารณะ(ตู้โทรศัพท์)  จำนวน  10  แห่ง

การไฟฟ้า (แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)
   หมู่ที่ 1 – 7 มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน (แต่ยังขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตร)

แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - แหล่งน้ำธรรมชาติ  จำนวน  8  สาย
   - หนองสาธารณะ  จำนวน  9  แห่ง
   - คลองสาธารณะ  จำนวน  -  แห่ง
   - บึง, หนอง และอื่นๆ จำนวน  จำนวน  20  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
   - ฝายน้ำล้น / ฝายกั้นน้ำ  จำนวน  2  แห่ง (หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4)
   - บ่อน้ำตื้น  จำนวน  4  แห่ง
   - บ่อน้ำโยก (บาดาล)  จำนวน  34  แห่ง
   - ประปาหมู่บ้านมีทุกหมู่  จำนวน  7  แห่ง 
   - แหล่งน้ำ (สปก.)  จำนวน  -  แห่ง

Responsive image