Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ พืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา

อาชีพ
   - อาชีพหลักของประชากรในเขตตำบลนาเลิน คือ ทำนา ทำสวน ทำไร่
   - ประกอบอาชีพอื่นที่ต่างจังหวัด (กรุงเทพ ฯ)  50  %
   - อาชีพรับจ้างทั่วไป  20  %
   - อาชีพรับจ้างทำการเกษตร  20  %
   - อาชีพค้าขาย  5  %
   - อาชีพรับราชการ  5  %

หน่วยธุรกิจ
   - ปั้มน้ำมันชนิดหลอด  จำนวน  10  แห่ง
   - ปั้มน้ำมันชนิดหัวจ่าย  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงสีข้าว  จำนวน  7  แห่ง
   - โรงสีขนาดใหญ่(รับซื้อมัน,รับซื้อข้าว)  จำนวน  1  แห่ง
   - ร้านค้า (จำหน่วยสินค้า)  จำนวน  21  แห่ง
   - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ / จักรยาน  จำนวน  2   แห่ง
   - ร้านซ่อมรถยนต์  จำนวน  -  แห่ง

Responsive image