Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
   - โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3 แห่ง
     1. โรงเรียนบ้านนาเลิน
     2. โรงเรียนบ้านคำหมาไน
     3. โรงเรียนบ้านสวาสดิ์
   - โรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน  1  แห่ง
     1. โรงเรียนบ้านนาเลิน
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  2  แห่ง
     1. ศูนย์ สพด. บ้านนาเลิน
     2. ศูนย์วัดบ้านสวาสดิ์
   - โรงเรียนอาชีวศึกษา  จำนวน  -  แห่ง
   - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง  จำนวน  -  แห่ง
   - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านหรือห้องสมุดประชาชน  จำนวน  -  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   - วัด  จำนวน  -  แห่ง
   - ที่พักสงฆ์  จำนวน  8   แห่ง
   -  คริสตจักร  จำนวน  -   แห่ง

สาธารณสุข
   - ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจำตำบล  จำนวน  1  แห่ง (อนามัยหมู่บ้าน)
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  -  แห่ง
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  จำนวน  100  %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   - สถานีตำรวจ  จำนวน  -  แห่ง
   - สถานีดับเพลิง  จำนวน  -  แห่ง

Responsive image