Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

เนื้อที่ทั้งตำบล
   มีพื้นที่ตามประกาศในกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 104.571 ตารางกิโลเมตร (65,357 ไร่) จากการคำนวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนล่าง (รหัสเขตลุ่มน้ำ 0238) และเขตลุ่มน้ำสาขาห้วยตุงลุง (รหัสลุ่มน้ำ 0531) โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เนื้อที่ / ไร่
1
2
3
4
5
6
7
บ้านนาเลิน
บ้านนาหว้า
บ้านคำหมาใน
บ้านร่องเข
บ้านสวาสดิ์
บ้านไร่เจริญ
บ้านเหล่าใต้
11,875
30,000
5,000
2,950
6,440
4,300
4,792

ภูมิประเทศและอาณาเขต
   ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลนาเลิน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขา และเป็นที่ราบสูงลาดต่ำจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเกิดจากพื้นที่ราบสูงไม่สม่ำเสมอกัน มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก สภาพดินเป็นดินหินลูกรังปนดินเหนียว พื้นที่ป่าบางแห่งถูกบุกรุกเป็นแนวกว้างเพื่อประกอบอาชีพทำนาและทำสวนยางพารา มีลำห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ำและหนองน้ำธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไป มีสถานที่ท่องเที่ยว คือ วนอุทยานน้ำตกผาหลวง น้ำตกแซรกไก่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
เขตตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
เขตตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

จำนวนประชากรและครัวเรือน
   ประชากรรวมทั้งสิ้น 3,931 คน แบ่งออกได้ ดังนี้
     - ประชากรชายจำนวน  2,007  คน
     -  ประชากรหญิงจำนวน  1,924  คน
   จำนวนครัวเรือน  1,138  ครัวเรือน
   ความหนาแน่เฉลี่ย  37  คน / ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงรายชื่อการปกครองหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน ชื่อสมาชิก อบต.
1 บ้านนาเลิน นายสหัสวรรษ  ประเชิญสุข 1. นายสำเนียง สีปัด
2. นายสนั่น จันทะสาต
2 บ้านนาหว้า นายสมศรี ศรีสม 1. นายอังคาร ดวงงาม
2. นายเข็มทอง ไชยนาม
3 บ้านคำหมาใน นายบันลือ  แสงชมภู 1. นายทองสี  แสงชมภู
2. นายจันทรา  ประดับศรี
4 บ้านร่องเข นายชัยอุบล จรลี 1. นายไสว ทองหยิบ
2. นางพรรณี  คำสมศรี
5 บ้านสวาสดิ์ นายบัวลี  บาศรี (กำนันตำบลนาเลิน) 1. นายอุทัย ทองพิมพ์
2. นายผอง นาหว้า
6 บ้านไร่เจริญ นายสมภาร บุญยัง
1. นายวีระ  แสงสุวรรณ
7 บ้านเหล่าใต้ นายอักษรไทย  คำดี 1. นายสวน ทาก้อน
2. นายราชัน พูลเพิ่ม
 
ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
ชื่อหมู่บ้าน ประชากรชาย (คน) ประชากรหญิง (คน) รวม (คน) จำนวนหลังคาเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านนาเลิน
หมู่ที่ 2 บ้านนาหว้า
หมู่ที่ 3 บ้านคำหมาใน
หมู่ที่ 4 บ้านร่องเข
หมู่ที่ 5 บ้านสวาสดิ์
หมู่ที่ 6 บ้านไร่เจริญ
หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าใต้
406
323
400
187
321
191
179
   396
300
413
160
327
153
175
 
 
รวม 2,007 1,924    
 

Responsive image