Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
รายงานผลการดำเนินงาน
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
การบริหารงานบุคคล
ประกาศ/รับสมัคร/โอนย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
FaceBook
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
          บ้านนาเลิน หมู่ที่ 1 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งมาประมาณ 100 กว่าปี ประมาณปี พ.ศ.2434 ชื่อเดิมคือบ้านนาเลิน โดยมีนายพรานชื่อ นายสีหาญ พันธ์เมย ได้อพยพลูกหลานมาจากนาคอซึ่งบ้านนาคออยู่คนละด้านของภูเขากับบ้านนาเลิน ประมาณ 5-6 ครอบครัว บ้านนาคอเดิมเป็นของอำเภอโขงเจียม ปัจจุบันเป็นเขตตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มแรกออกมาล่าสัตว์จนถึงเขาลูกหนึ่ง (เป็นที่ตั้งบ้านนาเลินในปัจจุบัน) มองลงมาข้างล่างเห็นเนินเหมาะสำหรับการทำไร่ ทำนาจึงได้มาถางป่าในบริเวณนั้นและได้ผลดี จึงได้ชวนเอาพวกมาตั้งถิ่นฐาน
          ประมาณปี พ.ศ.2478 ทางราชการได้ตั้งชุมชนโดยให้ชื่อชุมชนว่าบ้านนาเลิง ขึ้นกับตำบลสงยางขณะนั้น เป็นเขตอำเภอโขงเจียม และได้เลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นคนแรกคือ นายเหล็ก นาลาด ต่อมากำนันผายและกำนันมอญ ได้เปลี่ยนชื่อบ้านนาเลิงเป็นบ้านนาเลิน จนประมาณปี พ.ศ.2501 ได้เปลี่ยนมาเป็นการปกครองโดยอำเภอศรีเมืองใหม่ และแยกมาเป็นตำบลนาเลินในปี พ.ศ.2524 เป็นหมู่บ้าน อพป. พ.ศ.2525 ปัจจุบันบ้านนาเลิน มีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายสหัสวรรษ ประเชิญสุข 
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ปรับขนาดจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี (ก.อบต.จ.อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554 
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เป็น 1 ใน 12 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีเมืองใหม่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน ตั้งอยู่บ้านคำหมาไน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากอำเภอประมาณ 26 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 110 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 800 กิโลเมตร จากการคำนวณโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อยู่ในเขตลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำโขงตอนล่าง (รหัสเขตลุ่มน้ำ 0238) และเขตลุ่มน้ำสาขาห้วยตุงลุง (รหัสเขตลุ่มน้ำ 0531)
 
Responsive image